REGULAMIN - Wyższej Szkoły Jazdy

 1. Regulamin nie zawiera żadnych * i drobnych czcionek.
 2. Kursant zobowiązuję się do:
 3. Podstawą odbycia szkolenia jest zawarcie pisemnej UMOWY lub wypełnienie KARTY WPISOWEJ.
 4. Kurs jest prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem (najistotniejsza treść dotyczącą szkolenia kierujących jest zawarta w ZAŁĄCZNIKU NR 1).
 5. Wszelkie materiały dydaktyczne są BEZPŁATNE.
 6. Rodzaje i wysokość opłat oraz terminy i sposoby płatności określone są w AKTUALNYM CENNIKU.
 7. Terminy zajęć teoretycznych są ustalane przez wykładowcę w porozumieniu z kursantami uczestniczącymi w danym kursie.
 8. Terminy zajęć praktycznych są ustalane przez kursanta w porozumieniu z instruktorem.
 9. Uczestnik kursu powinien regularnie uczestniczyć w zajęciach, wykonywać zadawane prace i samodzielnie pogłębiać wiedzę.
 10. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach przez kursanta powyżej dwóch miesięcy cenę opłaconego kursu należy wyrównać do ceny z AKTUALNEGO CENNIKA.
 11. Nieobecność na zajęciach teoretycznych należy nadrobić w trybie ustalonym z wykładowcą.
 12. Kursant ma prawo do odbycia minimum 5 godzin zajęć praktycznych w ciągu tygodnia.
 13. Uzasadnioną nieobecnością na zajęciach praktycznych jest:
 14. Płatność i koszt nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach praktycznych reguluje AKTUALNY CENNIK.
 15. Wszelkie uwagi dotyczące kursu należy niezwłocznie zgłosić:
 16. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu w każdej chwili bez podawania przyczyn. Wpłaty, pomniejszone o 100 zł opłat manipulacyjnych i o koszty zrealizowanych zajęć - zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień rozpoczęcia kursu, zostaną bezzwłocznie zwrócone.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach kursant powinien bezzwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie biuro ośrodka.
 18. Wyższa Szkoła Jazdy zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze szkolenia kursanta, z tym że: